22/08/2017

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang là hướng tới việc sử dụng năng lượng tái tạo trên toàn cầu. ESG sản xuất năng lượng sạch bằng nguồn tài nguyên thiên nhiên và công nghệ hiện đại, và cam kết bảo vệ môi trường.

Giá trị:

Việc sản xuất năng lượng sạch của ESG sẽ đóng góp cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh.