Đại hội cổ đông thường niên 2015

Ngày 5 tháng 7 năm 2015, Công ty Cổ phần khai thác Thủy điện Sông Giang tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên. Tại Đại hội có sự tham gia của các Đại biểu, toàn thể quý cổ đông, HĐQT cũng như toàn thể nhân viên công ty Cổ phần khai thác Thủy điện Sông Giang.

Đại hội được nghe qua:

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

daihoi1

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

daihoi2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

daihoi4

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

daihoi3

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để thông qua các nghị quyết của Đại đội đồng cổ đông đưa ra.

Tại Đại hội cũng thông qua phương hướng hoạt động, kế hoạch của Công ty trong năm 2015.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đinh Xuân Hải Sang, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

daihoi5