Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2015, ngày 23 tháng 1 năm 2016, Công  ty cổ phần khai...

Read more...

Ngày 5 tháng 7 năm 2015, Công ty Cổ phần khai thác Thủy điện Sông Giang tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên.

Read more...

Ngày 01/03/2014, Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang đã tổ chức khánh thành Nhà máy Thủy điện Sông Giang 2...

Read more...

Ngày 11 tháng 10 năm 2015, Công ty CPKT Thủy điện Sông Giang chính thức khai trương trụ sở mới.

Read more...